právní služby

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

Oběti trestných činů

Naší specializací je pomoc obětem trestných činů. Poškozené provázíme v průběhu celého trestního řízení – od podání vysvětlení až po pravomocné rozhodnutí ve věci, nikdy v řízení nezůstanou sami. Klientům a klientkám poskytujeme poradenství a zastupování na policii a před soudem v postavení zmocněnce.

Oběti trestných činů

Naší specializací je pomoc obětem trestných činů. Poškozené provázíme v průběhu celého trestního řízení – od podání vysvětlení až po pravomocné rozhodnutí ve věci, nikdy v řízení nezůstanou sami. Klientům a klientkám poskytujeme poradenství a zastupování na policii a před soudem v postavení zmocněnce. Samozřejmostí je péče o rychlost, plynulost a šetrnost řízení. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které mohou poskytnout návazné služby lidem v obtížné sociální situaci.

Důsledně prosazujeme práva zvlášť zranitelných obětí, tj. obětí násilných trestných činů, znásilnění, předsudečného násilí, domácího násilí, seniorů a dětí. Využíváme přitom institut bezplatného zmocněnce, který cenu právních služeb pro poškozené výrazně snižuje. Specializujeme se na pomoc obětem kybernetického násilí a pronásledování. V tom jsem dosáhly průlomového rozhodnutí před Ústavním soudem III.ÚS 3439/17.

O právech zvlášť zranitelných trestných činů přednášíme policii a státním zástupcům. Mgr. Klára Kalibová, Ph.D. se podílela na přípravě zákona o obětech trestných činů v rámci expertní komise ministerstva spravedlnosti.

Újma na přirozených právech člověka

Díky dlouhodobé specializaci poskytujeme nadstandardní služby v oblasti náhrady újmy na zdraví a životě a související nemajetkové újmy, bez ohledu na to, zda k újmě došlo úmyslným trestným činem, dopravní nehodou či nedbalostním zanedbáním povinné péče.

Újma na přirozených právech člověka

Díky dlouhodobé specializaci poskytujeme nadstandardní služby v oblasti náhrady újmy na zdraví a životě a související nemajetkové újmy, bez ohledu na to, zda k újmě došlo úmyslným trestným činem, dopravní nehodou či nedbalostním zanedbáním povinné péče. Poskytujeme poradenství a zastupování při mimosoudním uplatňování nároků klienta či při jednání s viníkem či odpovědným subjektem. Formulujeme škodní návrh a zastupujeme jeho uplatnění v řízení před soudem. Máme zkušenosti s právem na ochranu osobnosti.

Újma na zdraví a životě

Poskytujeme poradenství a zastupování při mimosoudním uplatňování nároků klienta či při jednání s viníkem či odpovědným subjektem. Formulujeme škodní návrh a zastupujeme jeho uplatnění v řízení před soudem. Máme zkušenosti s právem na ochranu osobnosti.

Újma na zdraví a životě

Díky dlouhodobé specializaci poskytujeme nadstandardní služby v oblasti náhrady újmy na zdraví a životě a související nemajetkové újmy, bez ohledu na to, zda k újmě došlo úmyslným trestným činem, dopravní nehodou či nedbalostním zanedbáním povinné péče. Poskytujeme poradenství a zastupování při mimosoudním uplatňování nároků klienta či při jednání s viníkem či odpovědným subjektem. Formulujeme škodní návrh a zastupujeme jeho uplatnění v řízení před soudem. Máme zkušenosti s právem na ochranu osobnosti.

 

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme širokou škálu služeb. Velkou pozornost věnujeme zájmům nezletilých dětí, věříme, že i když se rodiče nedokáží dohodnout, děti by měly trpět co nejméně.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme širokou škálu služeb. Velkou pozornost věnujeme zájmům nezletilých dětí, věříme, že i když se rodiče nedokáží dohodnout, děti by měly trpět co nejméně. Poskytujeme poradenství, podání a zastupování ve věcech sporných i nesporných rozvodů, včetně úpravy styku s dětmi (svěření dětí do péče, střídavá péče atd.), výživného a majetkového vyrovnání. V případě ohrožení dětí nebo jednoho z rodičů (domácí násilí) připravíme předběžné opatření. Věnujeme se určování a popírání otcovství a problematice osvojení. Máme zkušenosti se zastupováním stejnopohlavních párů v řízení o určení rodičovství a ve věcech registrovaného partnerství.

Trestní právo

Není výjimkou, že jsou lidé stíhání nespravedlivě nebo způsobem, který odporuje zákonu. Věříme, že právo na obhajobu má každý. Je naší profesionální povinností zajistit, aby obviněným byla zajištěna odpovídající právní pomoc ve vysoké kvalitě.

Trestní právo

Není výjimkou, že jsou lidé stíhání nespravedlivě nebo způsobem, který odporuje zákonu. Věříme, že právo na obhajobu má každý. Je naší profesionální povinností zajistit, aby obviněným byla zajištěna odpovídající právní pomoc ve vysoké kvalitě. Obhajobu vedeme ve všech stádiích trestního řízení, počínaje stížností proti zahájení trestního stíhání, přes přípravné řízení až po zastupování před soudem. Máme zkušenosti s mimořádným opravnými prostředky i podáváním ústavních stížností. Naším cílem je dosažení spravedlivého rozhodnutí ve věci. Zabýváme se také nedbalostními trestnými činy, u kterých věříme, že vhodným řešením jsou nástroje restorativní justice a netrestní řešení sporu.

Intenzivně se věnujeme právům poškozených v trestním řízení – viz sekce Oběti trestných činů.

Občanské právo

Nový občanský zákoník stále přináší řadu nejistot. Poskytujeme poradenství a zastupování v záležitostech běžného života – nájem, pacht, darování, koupě a prodej, závazkové právo, sepisování smluv, vymáhání pohledávek nebo zápisy do veřejných rejstříků. Zajišťujeme také úschovy a ověřování podpisu a konverzi dokumentů.

Občanské právo

Nový občanský zákoník stále přináší řadu nejistot. Snažíme se poskytnout svým klientům a klientkám odpovídající orientaci v jejich právech, vyjednávání s protistranou a zastoupení v řízení před soudem tam, kde není dohoda možná. Poskytujeme poradenství a zastupování v záležitostech běžného života – nájem, pacht, darování, koupě a prodej, závazkové právo, sepisování smluv, vymáhání pohledávek, zápisy do veřejných rejstříků. Zajišťujeme úschovy. Pro své klienty a klientky zajišťujeme také ověřování podpisu a konverzi dokumentů.

Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva poskytujeme zaměstnancům i drobným zaměstnavatelům. V pracovně právních sporech se věnujeme poradenství a zastupování ve věcech plynoucích z neplatného rozvázání pracovního poměru, mzdových nároků a odstupného, případně náhrady škody a újmy z pracovněprávních vztahůy text.

Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva poskytujeme zaměstnancům i drobným zaměstnavatelům. V pracovně právních sporech se věnujeme poradenství a zastupování ve věcech plynoucích z neplatného rozvázání pracovního poměru, mzdových nároků a odstupného, případně náhrady škody a újmy z pracovněprávních vztahů. Drobným zaměstnavatelům poskytneme základní poradenství a smluvní balíček ve vztahu pracovnímu poměru a činnostem konaným mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

Sociální služby

Pro oblast sociální služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách ochotně připravíme smluvní agendu (smlouva o poskytování služeb, GDPR, mlčenlivost) a poradíme s právním aspekty standardů sociálních služeb.

Sociální služby

Pro oblast sociální služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách ochotně připravíme smluvní agendu (smlouva o poskytování služeb, GDPR, mlčenlivost) a poradíme s právním aspekty standardů sociálních služeb.

Neziskový sektor

Naší specializací je poradenství, příprava a kontrola smluvní a jiné právní dokumentace a zastupování neziskového sektoru. Ochotně připravíme zakládací listinu či stanovy pro spolek, zapsaný ústav či nadační fond, poradíme s trasformací či prověříme soulad s novým občanským zákoníkem.

Neziskový sektor

Naší specializací je poradenství, příprava a kontrola smluvní a jiné právní dokumentace a zastupování neziskového sektoru. Ochotně připravíme zakládací listinu či stanovy pro spolek, zapsaný ústav či nadační fond, poradíme s trasformací či prověříme soulad s novým občanským zákoníkem. Připravíme darovací smlouvy či smlouvy o nadačním příspěvku. Zkontrolujeme smluvní projektovou dokumentaci a upozorníme na úskalí z ní plynoucí. Zpravujeme právní analýzu projektových rizik, včetně rizik projektových partnerství. Provedeme právní audit neziskové organizace.