Náš tým

Mgr. Klára Kalibová, Ph.D.

Mgr. Klára Kalibová, Ph.D.

Advokátka

Mgr. Petra Naskosová

Mgr. Petra Naskosová

Advokátka

Mgr. Bc. Barbora Davidová

Koncipientka

Vystudovala Právnickou fa­kul­tu Univer­zity Karlovy a stu­dium práv si rozšířila jednose­mes­trál­ním po­by­tem na Ná­rod­­ní auto­nom­ní uni­ver­zitě v Me­xiku. Kromě Právnické fakulty dokon­čila také baka­lářské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřuje se zejména na trestní právo, me­zi­ná­rodní právo veřejné a právo lidských práv. Praktické zku­še­nosti má také z oblasti správ­ního práva. Z cizích jazyků hovoří anglicky a špa­nělsky.

Mgr. Martina Taušková

Paralegal

Vystudovala Fakultu bez­peč­nost­ního mana­ge­mentu Poli­cejní aka­de­mie Čes­ké re­pub­liky v Praze, kde se věno­vala studiu ve­řej­no­práv­ních i sou­kro­­mo­­práv­ních dis­cip­lín a sou­časně studiu bez­peč­nost­ního a kri­zového řízení. Během studia ab­sol­vovala několik pra­covních i dobro­vol­nic­kých stáží v zahraničí. Věnuje se pora­denské činnos­ti pro oběti trestných činů se zaměřením na oběti před­su­dečného násilí a jejich provázením nejen trestním ří­ze­ním. V rámci své­ho působení se orientuje zejména v oblasti práv obětí trestných činů, trest­ního a správ­ního práva a ochraně lidských práv.

Mgr. Tomáš Stavrovský

Koncipient

Vystudoval Právnickou fa­kul­tu Univer­zity Karlovy a v průběhu studia se specializoval zejména na trestní právo. Ve své praxi se v současné době zaměřuje na pomoc obětem předsudečného násilí a na přednáškovou činnost na toto téma. Oběti předsudečného násilí rovněž zastupuje v řízeních před orgány veřejné moci a vykonává další úkony související s praxí advokátního koncipienta v různých odvětvích práva.
Vedle pů­so­bení v ad­vo­kát­ní kanceláři rovněž vyučuje právo na Gymnáziu profesora Jana Patočky.