Mgr. Petra Naskosová

Mgr. Petra Naskosová

Advokátka

Magisterské studium jsem ab­sol­vo­vala na Právnické fakultě Univer­zi­ty Karlovy (2006).

Právní praxi jsem získala nejprve v exe­kutorské, a následně v ad­vo­kátní kanceláři. Samostatnou advokátkou jsem se stala v roce 2015. Mám širokou praxi v oblas­ti rodinného a soukromého prá­va, věnuji se obhajobě a pomoci obětem trestné činnosti. Své kli­en­ty a klientky ráda zastoupím v řízeních o náhradu škody a ne­majetkové újmy. Specializuji se na pomoc duhovým rodinám.

Mojí prioritou při poskytování právních služeb je vysoká kvalita a vstřícnost potřebám mých kli­entů a klientek. Stojím na jejich straně při vyjednávání s pro­ti­stra­nou i při intenzivních soud­ních sporech. Právní řešení hle­dám vždy ve spolupráci se svou klientelou, neboť věřím, že má čin­nost je především službou jejich zájmům a právům.

Úzce spolupracuji s neziskovou organizací In IUSTITIA, o.p.s.

Pravidelně školím sociální pra­cov­níky, policii a státní zástupce. Společně s kolegyní Klárou Ka­li­bo­vou jsme jedinými českými lek­tor­kami oprávněnými školit po­li­cii a státní zástupce na téma trestných činů z nenávisti pro mezivládní organizaci OBSE v ce­lém teritoriu její působnosti.