Mgr. Klára Kalibová, Ph.D.

Mgr. Klára Kalibová, Ph.D.

Advokátka

Magisterské studium jsem ab­sol­vo­vala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2007), doktorát jsem zís­ka­la na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (2017).

Svoji právní praxi jsem bez­prostřed­ně po absolutoriu právnické fakulty spojila s obhajobou práv obětí trest­ných činů a neziskovým sek­to­rem. Věnovala jsem zastupování obětí obchodu s lidmi a or­ga­ni­zo­vaného zločinu a posléze (od roku 2009) obětem předsudečné trestné čin­nosti. Od roku 2019 se věnuji výkonu samostatné advokacie, a do mé agendy, kromě již zmíněných obětí trestných činů patří obhajoba v trest­ním řízení, rodinné a občan­ské právo, právo na náhradu škody a nemajetkové újmy a právo ne­ziskové­ho sektoru.

Svým klientkám a klientům nabízím kvalitní právní služby, společné hle­dání řešení a zastání tam, kde se situace zdá již bezvýchodná.

Úzce spolupracuji s neziskovou or­ga­nizací In IUSTITIA, o.p.s.

Věnuji se odborné publikační čin­nosti (Předsudečné trestné činy: Pří­ruč­ka pro soudce a státní zás­tup­ce, Právo na právní po­moc a oběti předsudečné trestné čin­nosti, Za­po­me­nuté oběti: Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR, Znáte jejich práva: sociální práce a lidé ohrožení ná­si­lím z nenávisti).

Přednášela jsem na půdě OSN, Ev­rop­ské komise a Organizace pro po­moc a bezpečnost v Evropě vždy na téma práva obětí předsudečné trest­né činnosti. Pravidelně školím policii a státní zástupce. Společně s ko­le­gy­ní Petrou Vytejčkovou jsme jedinými českými lektorkami opráv­ně­ný­mi školit policii a státní zás­tup­ce na téma trestných činů z ne­ná­visti pro mezivládní organizaci OBSE v celém teritoriu její působ­nos­ti.

Jsem členkou České kriminologické společnosti a členkou odborné rady International Network against Hate Studies. Jsem držitelkou ceny Alice G. Masarykové pro přínos k ochraně lidských práv.